Danh Thánh Chúa Giêsu
Bookmark and Share

Danh Thánh Chúa Giêsu

Tên “Giê-su,” từ tiếng Do Thái là Gio-suê, có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ.” Tên này được đặt theo lời thiên sứ Gáp-ri-en khi truyền tin cho Đức Ma-ri-a: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su” (Lc 1,31). Phúc Âm theo thánh Mát-thêu trong trình thuật truyền tin cho Giu-se còn giải thích rõ ý nghĩa của tên này: “Vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Trong Thánh Kinh cả Cựu Ước cũng như Tân Ước, còn nhiều danh xưng và tước hiệu khác được gán cho Chúa Giê-su.

 

Danh xưng và Tước hiệu

Tham chiếu

 • Con Thiên Chúa

Mc 1,1; Lc 27,70

 • Con Đấng Tối Cao

Lc 1,31

 • Chúa, Đức Chúa

1Cr 2,8; Ga 20,28

 • Con Người

Mt 8,20

 • Con Vua Đa-vít

Mt 15,22

 • Ngôi Lời

Ga 1,1

 • Chiên Thiên Chúa

Ga 1,29

 • Ki-tô hay Mê-si-a,
  nghĩa là Đấng Được Xức Dầu

Mt 16,16; Lc 2,11

 • Đấng Cứu Độ

Ga 4,14

 • Rabbi, Thầy

Ga 1,38; Mc 5,35

 • Đấng khơi nguồn sự sống

Cv 3,15

 • An-pha và Ô-mê-ga

Kh 1,8

 • Sư tử của Giu-đa

Kh 5,5

 • Vua các vua, Chúa các chúa

Kh 19,16

 • Sao Mai Ngời Sáng

Kh 22,16

 • Lời của Thiên Chúa

Kh 19,13

 • Đấng Thánh, 
  Đấng Thánh của Thiên Chúa

Lc 1,35; Ga 6,69

 • Đấng Thánh và
  Đấng Công Chính

Cv 3,14

 • Đầu của Hội Thánh

Ep 5,23

 • Em-ma-nu-en

Is 7,14

 • Cố vấn kỳ diệu,
  Thần linh dũng mãnh,
  Người Cha muôn thuở,
  Thủ Lãnh hoà bình

 

Is 9,6

Posted by Administrator on Tue, Sep 13 2011 02:16:00